loader.jpg

Zabójczy azbest

Posiadasz niebezpieczne odpady?
Skontaktuj się z nami, unieszkodliwimy to!
Szkodliwość azbestu

Środowisko i
Innowacje Sp. z o.o.

W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997r, o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Zapobiegło to dalszemu stosowaniu wyrobów zawierających azbest.

14 maja 2002 r został przyjęty przez rząd program usuwania w Polsce azbestu (jednego z najbardziej szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych - włókna azbestowe są rakotwórcze). Zakłada on m.in. usunięcie azbestu i wyrobów azbestowych do 2032 roku. Groźne dla życia choroby wywołane przez pył azbestowy to przede wszystkim:

W trakcie wykonywania prac, polegających na usuwaniu materiałów zawierających azbest, do atmosfery dostają się niewidzialne dla oka włókna azbestu. W celu minimalizacji zagrożenia proces demontażu przeprowadzany jest metodą "na mokro", przy użyciu specjalnych preparatów wiążących włókna.

W celu potwierdzenia poprawności wykonanych prac, akredytowane laboratorium wykonuje specjalistyczne pomiary na zawartość respirabilnych włókien azbestu w powietrzu oraz sporządza sprawozdania.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w usuwaniu każdego rodzaju wyrobów zawierających azbest. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zachowujemy najwyższą jakość usług. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz kwalifikacje, które są sukcesywnie podnoszone. Nasz personel jest odpowiednio przygotowany do prac w warunkach niebezpiecznych, jakie panują w czasie kontaktu z azbestem.

Gwarantujemy profesjonalną obsługę na każdym szczeblu współpracy.

Azbestoza (pylica azbestowa) - śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej obecnością włókien azbestowych. Jest to poważna i nieuleczalna choroba. Okres inkubacyjny przekracza dziesięć lat, a symptomy choroby mogą wystąpić dopiero po dwudziestu latach. W przypadku azbestozy okres od zaistnienia choroby do śmierci jest uzależniony od ilości wchłoniętego azbestu i okresu czasu narażenia na azbest. Małe ilości azbestu wchłaniane w długim okresie, podobnie jak duże dawki pyłu azbestowego nawet w relatywnie krótkim okresie mogą wywołać nieodwracalne zmiany w płucach.

Rak płuca - najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest. Istnieją dostateczne dowody pozwalające stwierdzić, że wszystkie typy azbestu powodują raka płuca. Nowotwory płuc mogą rozwijać się przez okres wielu lat. Na początku w obrębie płuc mogą powstać tzw. zmiany przedrakowe. Zmiany takie nie formują masy guza, nie są widoczne w badaniu rentgenowskim i nie dają żadnych objawów. Wykrycie takich zmian możliwe jest jednak poprzez analizę komórek ścian dróg oddechowych płuc uszkodzonych przez azbest.

Międzybłoniak opłucnej - jest rzadkim i źle rokującym nowotworem złośliwym. Jest przedmiotem dużego zainteresowania ze względu na udowodniony związek zachorowalności z ekspozycją organizmu na azbest (ponad 70% przypadków).

Ustawy prawne


§ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1987)
§ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 672)
§ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie składowisk odpadów

(Dz.U. z 2013 roku poz. 523)
§ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U. z 2014 roku poz. 1923)

Azbest to grupa nieorganicznych minerałów o włóknistej strukturze, które występują naturalnie w przyrodzie i wciąż są wydobywane na skalę przemysłową, choć w niewielu regionach na świecie.

Minerały azbestowe zaczęto masowo eksploatować w okresie rewolucji przemysłowej. Globalne zasoby azbestu szacuje się na ponad 550 mln ton. Największe złoża występują w Kanadzie, Rosji (Ural), USA, RPA i Zimbabwe. Szczyt wydobycia azbestu na świecie osiągnięto w 1976 r. i wyniósł on ok. 5 mln. ton.

Ze względu na wiele zalet i pożądane właściwości, zastosowanie azbestu znaleziono w wielu sektorach na całym świecie. Słaba przewodność ciepła i elektryczności spowodowała, że został on wykorzystywany przy produkcji materiałów izolacyjnych zawierających azbest, natomiast jego ogniotrwałość i wysoka izolacyjność cieplna sprawiły, że używano go do wytwarzania tkanin oraz farb. Przede wszystkim jednak azbest był wykorzystywany w procesie produkcji materiałów budowlanych zawierających azbest. Materiały zawierające azbest stosowane w budownictwie należą do materiałów ognioodpornych, izolatorów termiczny oraz akustyczny.

Przez długi okres czasu temat szkodliwości azbestu nie był poruszany, jednakże trwające wiele lat badania lekarskie oraz obserwacje wykazały rakotwórczość azbestu. Długotrwałe wdychanie powietrza zawierającego w sobie pył azbestowy, uwalniający się m.in. w trakcie demontażu eternitu, grozi zanieczyszczeniem dróg oddechowych. Zalegający w płucach pył azbestowy stanowi ryzyko pojawienia się choroby nowotworowej, w szczególności nowotworu płuc czy międzybłoniaka, pylicy azbestowej oraz zmian opłucnowych.

Z uwagi na powyższe, znaczącym problemem dla środowiska są nieodpowiednio prowadzone prace w kontakcie z azbestem, dlatego tak bardzo ważne jest powierzenie tego typu prac profesjonalistom.

W trosce o zdrowie, wszelkie prace w kontakcie z azbestem, a zwłaszcza demontaż azbestu, należy zlecać wyspecjalizowanym firmom. Podczas prac, obejmujących swoim zakresem usuwanie azbestu, pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i specjalistyczną odzież ochronną, która zabezpieczy ich przed szkodliwym wpływem pyłu azbestowego.

VADEMECUM
USUWANIA AZBESTU

W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997r, o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Do końca 2032 roku, zgodnie z założeniem rządowego programu, mamy pozbyć się wyrobów zawierających azbest. Warto już teraz podjąć w tym celu odpowiednie kroki. Przygotowaliśmy Państwu czasopismo Vademecum usuwania azbestu, w których opisujemy aktualne informację nt. gospodarki azbestowej, wykorzystując całą naszą wiedzę.

Azbest może znajdować się w elewacjach, pokryciach dachowych, przewodach kanalizacyjnych a także w podłogach z PCV. Dlatego mieszkańcy muszą zawiadomić przedstawicieli gminy, o wszystkich wyrobach azbestowych, które znajdują się w ich domach. Mocno uszkodzone wyroby azbestowe mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie domowników oraz środowisko. W żadnym wypadku sami nie zabierajmy się za zdjęcie eternitu z dachu, a już na pewno nie wolno nam wywozić go i zostawiać go w lesie.Ciekawostka

Czy wiesz, że:

Zagrożenie

Azbest może znajdować się w elewacjach, pokryciach dachowych, przewodach kanalizacyjnych a także w podłogach z PCV

care.png
Dofinansowanie

Masz możliwość skorzystać z dofinansowania na likwidację wyrobów zawierających azbest, nasi pracownicy mogą Ci w tym pomóc

salary.png
Bezpieczeństwo

Usunięte z budynków i obiektów budowlanych wyroby zawierające azbest zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych dla zdrowia

healthcare.png


Środowisko i
Innowacje Sp. z o.o.

Demontaż odpadów azbestowych

pin.png   Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
telephone.png   (+48) 41 260 50 50
mail.png   biuro@sii.com.pl