loader.jpg

Poznaj eksperta branży

Posiadasz niebezpieczne odpady?
Skontaktuj się z nami, unieszkodliwimy to!
Poznaj eksperta branży

Środowisko i
Innowacje Sp. z o.o.

Współpracuje z największym w Polsce składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. To jedyna, ekologiczna instalacja w Europie, na której unieszkodliwianie azbestu odbywa się równocześnie z rewitalizacją środowiska zdegradowanego przez byłą kopalnie siarki.

Spółka Środowisko i Innowacje powstała w 2007 roku w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku zarządzania odpadami. - W Polsce brakowało nowoczesnej instalacji zapewniającej jednocześnie bezpieczne unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest i ochronę środowiska naturalnego.

about1.png
about2.png

13

lat doświadczeń
na rynku

3,6k

realizacji
projektów

2,5k

stałych
klientów

50

nagród i
certyfikatów
Jak przebiega proces utylizacji twoich odpadów?Przygotowanie oceny stanu technicznego wyrobów dotyczących zgłoszenia

1

Zgłoszenie prac w kontakcie z pracy z danym materiałem

2

Demontaż, transport oraz utylizacja wskazanego materału w zleceniu

3

Wykonanie badań przed rozbiórką w trakcie i po wykonaniu prac

4

Wystawienie oświadczeń po wykonanych pracach.

5

Przygotowanie dokumentacji związanych z usunięciem wskazanego materiału

6Innowacyjna rewitalizacja


Instalacja powstała i jest zarządzana zgodnie z IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control ) czyli Dyrektywą Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń. Środowisko i Innowacje podeszła do unijnych wymogów w sposób niezwykle innowacyjny i świadomie posadowiła instalację na terenie bogatym w iły krakowieckie, przez co przyczyniła się do rewitalizacji terenów po eksploatacji siarki, a tym samym zapewnia prawidłową gospodarkę odpadami azbestowymi w woj. świętokrzyskim i na terenie całego kraju. Jest to największa instalacja do unieszkodliwiania opadów azbestowych w Polsce i jako jedyna wykorzystuje w tak szerokim zakresie ukształtowanie i właściwości terenu.

Bezpieczne unieszkodliwianie

Na składowisku unieszkodliwiane są wyłącznie odpady azbestowe pochodzące z remontu i demontażu obiektów budowlanych. Odpady dowożone są samochodami przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych, w opakowaniach typu BIG-BAG lub jako pakiety szczelnie osłonięte kilkoma warstwami folii polietylenowej i trwale przymocowane do specjalnej palety. Masa odpadów w opakowaniu kontenerowym wynosi około 1-2 Mg. Opakowania oznakowane są wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192 poz. 1876). Pracownicy wykonujący prace przygotowawcze przy odpadach na składowisku są zaopatrzeni w odzież ochronną i maski w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed przenikaniem pyłu azbestowego. Ilość osób przydzielonych do prac przy wykonywaniu, których występuje narażenie na działanie azbestu i czas trwania tego narażenia jest ograniczany do niezbędnego minimum.

Oferta Środowisko i Innowacje

Profesjonalne zarządzanie


Środowisko i Innowacje w ciągu czterech lat działalności, odnotowała ponad 1000 proc. wzrost sprzedaży, co wskazuje na niezawodną funkcjonalność spółki. Stało się tak pomimo faktu, że budowa instalacji wymagała niezwykle innowacyjnego podejścia w aspekcie ochrony środowiska przed wtórną emisją pyłów azbestowych co wiązało się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Badania oraz ciągły monitoring powietrza i wód opadowych pokazują na brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Już po roku działalności spółka Środowisko i Innowacje zdobyła za innowacyjność w świadczonych usługach Novatora roku 2008 w konkursie organizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową. Dwukrotnie ( w latach 2008 – 2009) została też wyróżniona tytułem „Partner Polskiej Ekologii” w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni środowisku" pod patronatem Prezydenta RP. A potem niezwykle innowacyjne podejście firmy z Dobrowa do unieszkodliwiania azbestu zostało docenione na arenie międzynarodowej. Najpierw instalacja z Dobrowa zdobyła złoty medal na targach w Brukseli - Brussels Eureka Innova 2009. A potem została nagrodzona brązowym medalem na najbardziej prestiżowych w Europie targach ekologicznych Concours Lepine Le Salon International de L'invention de Paris 2010. Instalacja - Demontaż odpadów azbestowych w Dobrowie całkowicie spełnia bowiem definicję „NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI” czyli zapobiega zanieczyszczeniom jednocześnie je eliminując. Na składowisku na bieżąco prowadzony jest monitoring środowiska oraz kontroli eksploatacji instalacji a wyniki pomiarów ewidencjonowane są w formie pisemnej. Metoda unieszkodliwiania stosowana przez Środowisko i Innowacje jest zatem uzasadniona ekologicznie i ekonomicznie.


Środowisko i
Innowacje Sp. z o.o.

Demontaż odpadów azbestowych

pin.png   Dobrów 8, 28-142 Tuczępy
telephone.png   (+48) 41 260 50 50
mail.png   biuro@sii.com.pl