Środowisko i Innowacje

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

 
 

Oferta

Środowisko i Innowacje kieruje swoje usługi do jednostek samorządowych, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, świadomych niebezpieczeństwa wynikającego z zastosowania materiałów zawierających azbest, w zakresie: 

 • Demontażu płyt azbestowo-cementowych, usuwaniu innych materiałów azbestowych  - wykonywanym z zastosowaniem specjalistycznych technologii demontażu, na mokro wraz z usuwaniem pyłu azbestowego, przez przeszkolone brygady wyposażone w specjalistyczne środki  ochrony osobistej.
 • Zabezpieczenia, załadunku i przygotowania odpadów zawierających azbest do transportu – pakowanie odpadów w folie o grubości 0,2 mm oraz worki BIG-BAG i ich specjalne oznakowanie. 
 • Transportu – wykonywanego przez uprawnione jednostki dysponujące samochodami
  przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych.
 • Unieszkodliwiania odpadów azbestowych o kodach odpadu 17 06 05* i 17 06 01* - selektywne deponowanie odpadów na własnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.
 • Wypełniania wymogów formalno – administracyjnych – opracowywaniu pełnej dokumentacji technicznej. Załatwianie wszelkich formalności administracyjnych, opracowanie planu prac oraz nadzór nad robotami, zapewnienie pełnej dokumentacji powykonawczej.

  Poszczególne prace wyceniane będą indywidualnie w zależności od specyfiki usługi, przede wszystkim od miejsca wykonania prac, powierzchni demontażu, rodzaju materiałów azbestowych oraz obecności innych materiałów.

  Przyjmujemy materiały azbestowe do utylizacji, potwierdzone kartą przekazania odpadu (KPO), opatrzonej unikatowym, numerowanym hologramem identyfikacyjnym, podpisanej przez posiadającego wszelkie uprawnienia kierownika składowiska.
  Na składowisku unieszkodliwiane są wyłącznie odpady azbestowe pochodzące z remontu i demontażu obiektów budowlanych. Odpady dowożone są samochodami przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych, w opakowaniach lub jako pakiety szczelnie osłonięte kilkoma warstwami folii polietylenowej i trwale przymocowane do specjalnej palety. Masa odpadów w opakowaniu kontenerowym wynosi około 1-2 Mg. Opakowania oznakowane są wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 31).
  Ludzie wykonujący prace przygotowawcze przy odpadach na składowisku są zaopatrzeni w odzież ochronną i maski w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed przenikaniem pyłu azbestowego. Ilość osób przydzielonych do prac przy wykonywaniu, których występuje narażenie na działanie azbestu i czas trwania tego narażenia jest ograniczany do niezbędnego minimum.


Środowisko i Innowacje sp. z o.o. kieruje swoją ofertę do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Usługa Cena netto
Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 170601*
(wełna izolacyjna)
kontakt telefoniczny
Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 170605*
(rury zawierające azbest)
kontakt telefoniczny
Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 170605*
(materiały konstrukcyjne zawierające azbest)
kontakt telefoniczny
Usługowe pakowanie odpadów na terenie składowiska kontakt telefoniczny

* minimalna cena detaliczna za odbiór azbestu do 1 Mg

Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi. Każda usługa wyceniana jest indywidualnie. Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu K.C.

 
 

Certyfikaty

Copyrights ©2011 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.

Projekt i wykonanie: