Środowisko i Innowacje

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

 
 

O firmie

Środowisko i Innowacje zarządza największym w Polsce składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. To jedyna, ekologiczna instalacja w Europie, na której unieszkodliwianie azbestu odbywa się równocześnie z rewitalizacją środowiska zdegradowanego przez byłą kopalnie siarki.

Spółka Środowisko i Innowacje powstała siedem lat temu w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku zarządzania odpadami. - W Polsce brakowało nowoczesnej instalacji zapewniającej jednocześnie bezpieczne unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest i ochronę środowiska naturalnego. W 2008 roku firma zakończyła budowę nowoczesnej instalacji do bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Celem inwestycji  było bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji wtórnej pyłu azbestowego do atmosfery.

Innowacyjna rewitalizacja

Instalacja powstała i jest zarządzana zgodnie z IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control ) czyli Dyrektywą Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń.  Środowisko i Innowacje podeszła do unijnych wymogów w sposób niezwykle innowacyjny i świadomie posadowiła instalację na terenie bogatym w iły krakowieckie, przez co przyczyniła się do rewitalizacji terenów po eksploatacji siarki, a tym samym zapewnia prawidłową gospodarkę odpadami azbestowymi w woj. świętokrzyskim i na terenie całego kraju. Jest to  największa instalacja do unieszkodliwiania  opadów azbestowych w Polsce i jako jedyna wykorzystuje w tak szerokim zakresie ukształtowanie i właściwości terenu. Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowane jest na gruntach miejscowości Dobrów (gm. Tuczępy), na terenach zdegradowanych po eksploatacji siarki przez kopalnię Siarki w Grzybowie. Zajmuje ono teren  o powierzchni 72 600 m2, w tym  powierzchnia przeznaczona pod składowanie odpadów 46 440m2. Pojemność składowiska wraz z warstwami przesypowymi wynosi 190 000 m3. Przewidywana objętość odpadów zawierających azbest możliwa do zdeponowania na składowisku wynosi 175 000 m3.
W trakcie realizacji jest kolejny etap rozbudowy składowiska o kolejne 1000 000 ton.


Bezpieczne unieszkodliwianie

Na składowisku unieszkodliwiane są wyłącznie odpady azbestowe pochodzące z remontu i demontażu obiektów budowlanych. Odpady dowożone są samochodami przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych, w opakowaniach typu  BIG-BAG lub jako pakiety szczelnie osłonięte kilkoma warstwami folii polietylenowej i trwale przymocowane do specjalnej palety. Masa odpadów w opakowaniu kontenerowym wynosi około 1-2 Mg. Opakowania oznakowane są wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192 poz. 1876).
Ludzie wykonujący prace przygotowawcze przy odpadach na składowisku są zaopatrzeni w odzież ochronną i maski w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed przenikaniem pyłu azbestowego. Ilość osób przydzielonych do prac przy wykonywaniu, których występuje narażenie na działanie azbestu i czas trwania tego narażenia jest ograniczany do niezbędnego minimum.

Profesjonalne zarządzanie

Środowisko i Innowacje w ciągu czterech lat działalności, odnotowała ponad 1000 proc. wzrost sprzedaży, co wskazuje na niezawodną funkcjonalność instalacji. Stało się tak pomimo faktu, że budowa instalacji wymagała niezwykle innowacyjnego podejścia w aspekcie ochrony środowiska przed wtórną emisją pyłów azbestowych co wiązało się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi.  Badania oraz ciągły monitoring powietrza i wód opadowych pokazują na brak negatywnego oddziaływania na środowisko.
Już po roku działalności spółka Środowisko i Innowacje zdobyła za innowacyjność w świadczonych usługach Novatora roku 2008 w konkursie organizowanym przez Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową. Dwukrotnie ( w latach 2008 – 2009) została też wyróżniona tytułem „Partner Polskiej Ekologii” w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni środowisku" pod patronatem Prezydenta RP. A potem niezwykle innowacyjne podejście firmy z Dobrowa do unieszkodliwiania azbestu zostało docenione na arenie międzynarodowej. Najpierw instalacja z Dobrowa zdobyła złoty medal na targach w Brukseli - Brussels Eureka Innova 2009. A potem została nagrodzona brązowym medalem na najbardziej prestiżowych w Europie targach ekologicznych Concours Lepine Le Salon International de L'invention de Paris 2010.
Instalacja - składowisko odpadów azbestowych w Dobrowie całkowicie spełnia bowiem definicję „NAJLEPSZEJ  DOSTĘPNEJ  TECHNIKI” czyli zapobiega zanieczyszczeniom jednocześnie je eliminując. Na  składowisku na bieżąco prowadzony jest  monitoring  środowiska  oraz  kontroli  eksploatacji instalacji a wyniki pomiarów ewidencjonowane są w formie pisemnej. Metoda unieszkodliwiania stosowana przez Środowisko i Innowacje jest zatem uzasadniona ekologicznie i ekonomicznie.

 
 

Certyfikaty

Vademecum usuwania azbestu

Vademecum 06
Vademecum.pdf
Szósty numer kwartalnika do pobrania
Zobacz poprzednie wydania
 

Copyrights ©2011 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.

Projekt i wykonanie: